360 圣经联网查询
   
  各版本圣经搜索
   
  谷歌圣经搜索
 
      
首 页     |    教会会章    |    行事历        属灵书藉         神学课程    |      基金会    |      夏令会
   
 
 

Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland
KvK: 41128226 Rotterdam, RSIN nummer 8356841
Adres: Westersingel 10, 3014 GM Rotterdam
Telefoon: 010-4369901
Website: www.ccgn.nl
E-mail: ccgn.info@gmail.com

Bestuursleden:
1. Choi, Tat Kai (voorzitter)
2. Zheng, Cirong (1e penningmeester)
3. Low, Kim Siah (2e penningmeester)
4. Pan, Hongbing
5. Tan, Hoe Ern

1. Visie en missie
CCGN is een overkoepelende organisatie van diverse Chinese gemeenten, geleid door Woord en Geest en in de belofte van Gods tegenwoordigheid. Zij richt zich daarbij op de in Nederland gevestigde Chinezen. Door open communicatie hoopt zij anderen te inspireren en kennis te laten maken met de grondbeginselen van het christelijke geloof.
De stichting heeft ten doel:
1. het vormen van Chinese gemeenten in Nederland, zodat de grondbeginselen van de christelijke godsdienst, die zich concentreren op het geloof in Jezus Christus als verlosser de in Nederland gevestigde Chinezen kan bereiken;
2. de samenwerking met evangelische gemeenten, zowel ten behoeve van Chinese als Nederlandse christenen;
3. het verlenen van geestelijke bijstand;
4. het stimuleren van het werk onder de Chinese jeugd en de tieners;
5. de samenwerking met stichtingen, die het verkondigen van het evangelie aan Chinezen in Nederland wensen te bevorderen.

2. Beleidsplan
Inleiding Dit beleidsplan is geschreven in opdracht van het centraal kerkbestuur. In dit plan worden de visie en de organisatie van Stichting Chinese Christelijke Gemeente Nederland (hierna: CCGN) beschreven, de verschillende aspecten van CCGN weergegeven, alsmede de richting die zij wil geven aan de activiteiten van de werkvelden in CCGN voor de jaren 2014-2018. Dit beleidsplan zal jaarlijks door het centraal kerkbestuur worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

2.1 Visie en missie
CCGN is een overkoepelende organisatie van diverse Chinese gemeenten, geleid door Woord en Geest en in de belofte van Gods tegenwoordigheid. Zij richt zich daarbij op de in Nederland gevestigde Chinezen. Door open communicatie hoopt zij anderen te inspireren en kennis te laten maken met de grondbeginselen van het christelijke geloof.

2.2 Leiding en structuur Het centraal kerkbestuur is verantwoordelijk voor het beleid binnen de CCGN en vervult een voorwaarden-, ruimtescheppende- en richtinggevende rol.
Het centraal kerkbestuur bestaat uit: • De dominees en evangelisten • De vertegenwoordigers van de kerkenraden van de Chinese gemeenten van de CCGN. • Het voltallige bestuur van de CCGN.
Onder het centraal kerkbestuur functioneert een aantal commissies dat wezenlijk is voor het gemeente-zijn en de voortgang van het kerkenwerk binnen de CCGN.

2.3 Beleidsterreinen

2.3.1 Het vormen van Chinese gemeenten in Nederland, zodat de grondbeginselen van de christelijke godsdienst die zich concentreren op het geloof in Jezus Christus als verlosser de in Nederland gevestigde Chinezen kan bereiken.
CCGN is gevestigd in verschillende steden in Nederland. Per 1 december 2013 telt CCGN zes gemeenten, te weten:
- Amersfoort
- Arnhem
- Delft
- Den Haag
- Rotterdam
- Utrecht
Beleidsvoornemens Het beleidsplan, dat steeds na vier jaar wordt opgesteld, wordt genoemd: beleidsvoornemens. Jaarlijks worden in september de beleidsvoornemens geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt een jaarprogramma vastgesteld.

2.3.2 De samenwerking met dochtergemeenten, ten behoeve van Chinese als Nederlandse christenen.
- Elke gemeente richt zich in eerste instantie op haar eigen regio. Dit betekent echter niet dat elke gemeente voor zichzelf leeft. Eén keer per jaar wordt in de zomerperiode een zomerconferentie gehouden voor en door alle CCGN gemeenten.
- In 2013 is de eerste CCGN Jongerendag in Utrecht georganiseerd. Op deze dag kwamen de jongeren van alle gemeenten bij elkaar om het evangelie in de regio en aan elkaar te verkondigen. De insteek is om dit jaarlijks te organiseren en iedere keer van stad te veranderen.
Beleidsvoornemens
Het beleidsplan, dat steeds na vier jaar wordt opgesteld, wordt genoemd: beleidsvoornemens.
Jaarlijks worden in september de beleidsvoornemens geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt een jaarprogramma vastgesteld.

2.3.3 Het verlenen van geestelijke bijstand
Geestelijke bijstand zal worden verzorgd door de dominees en evangelisten.
Beleidsvoornemens
Het beleidsplan, dat steeds na vier jaar wordt opgesteld, wordt genoemd: beleidsvoornemens.
Jaarlijks worden in september de beleidsvoornemens geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt een jaarprogramma vastgesteld.

2.3.4 Het stimuleren van het werk onder Chinese tieners en jongeren
De CCGN te Rotterdam houdt iedere zondag om 12.30 uur een Nederlandstalige eredienst. In de CCGN gemeenten in Utrecht en Arnhem is er twee keer per maand een Nederlandstalige eredienst. Deze erediensten zijn speciaal voor de jongeren die hier geboren zijn en Nederlands als moedertaal hebben. In diverse gemeenten worden om de week jeugdbijeenkomsten georganiseerd om de jongeren met het geloof bezig te laten zijn. Daarnaast verzorgt de CCGN zondagschoolactiviteiten alsmede activiteiten voor (uitwisseling)studenten die voornamelijk uit het Verre Oosten komen -waaronder China- in Rotterdam, Delft en Wageningen.
Beleidsvoornemens
Het beleidsplan, dat steeds na vier jaar wordt opgesteld, wordt genoemd: beleidsvoornemens.
Jaarlijks worden in september de beleidsvoornemens geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt een jaarprogramma vastgesteld.

2.3.5 De samenwerking met stichtingen, die het verkondigen van het evangelie aan de Chinezen in Nederland wensen te bevorderen. Naast de samenwerking tussen dochtergemeenten wordt er samengewerkt met andere stichtingen om het werkveld te verbreden.
In 2013 is met vier Chinese gemeenten en twee Nederlandse gemeenten diverse activiteiten cq. workshops georganiseerd ten behoeve van de tweede generatie-Chinezen in Nederland.
Beleidsvoornemens
Het beleidsplan, dat steeds na vier jaar wordt opgesteld, wordt genoemd: beleidsvoornemens.
Jaarlijks worden in september de beleidsvoornemens geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt een jaarprogramma vastgesteld.

3. Beloningsbeleid
3.1 Beloningsbeleid bestuurders Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis, zij declareren geen vergoedingen voor reiskosten dan wel andere werkzaamheden als bestuurslid.

3.2 Beloningsbeleid voorgangers Net zoals de meeste kerkgenootschappen in Nederland heeft de CCGN gekozen voor de positie als pseudo-ondernemer-predikant voor haar voorgangers. Dit houdt in dat de CCGN en de voorgangers geheel los van elkaar staan wat betreft fiscale zaken. De voorganger regelt zijn fiscale zaken (o.a. met de belastingdienst) helemaal zelf. Als vergoeding voor de werkzaamheden verricht door de voorgangers keert stichting CCGN een maandelijks honorarium uit, 8% vakantiegeld per jaar en reiskostenvergoeding. De CCGN hanteert een schaalindeling voor het honorarium van haar voorgangers. Criteria van de inschaling is afhankelijk van de leidinggevende rol, het aantal dienstjaren en de ervaring.BALANS PER 31 DECEMBER 2012
31 december 2012
ACTIVA    
VASTE ACTIVA    
Materiële vaste activa    
Gebouwen
1,068,741
Inventaris
15,599
 
1,084,340
 
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen
587
 
587
Liquide middelen
364,809
 
1,449,736
   
PASSIVA  
KAPITAAL  
1,449,736
   
   
   
1,449,736

S ta a t v a n b a te n e n la s te n CCGN
2012
   
B a te n
 
%
Collecte
134,094
32%
Giften
268,413
64%
Overige opbrengsten
17,041
4%
 
419,548
100%
 
Predikanten en evangelisten
158,297
53.5%
kerkdiensten
14,530

4.9%

Evangelisatiekosten
4,570
1.5%
Huisvesting
69,402
23.5%
Kerkorganisatie
45,132
15,3%
Bankkosten
581
0.2%
Admin en kantoorkosten
3,1884
1.1%
 
 
295,700
100%
     
saldo van baten en lasten
123,848
 
     
     
Staat van baten en lasten 2013  
  Staat van baten en lasten 2014  
  Staat van baten en lasten 2015  
  Staat van baten en lasten 2016